logo pssamee2

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, υποχρεούται να τηρεί αυστηρά το γράμμα και πνεύμα των κανόνων που τίθενται κατωτέρω, οι οποίοι καθορίζουν τα πλαίσια των βασικών υποχρεώσεων, τις οποίες έχει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του.

Προς τούτο οφείλει:

 1. Να υποστηρίζει τα νόμιμα συμφέροντα του εντολέως του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τις γνώσεις και εμπειρία του και τις κείμενες διατάξεις, τηρώντας αυστηρά το επαγγελματικό μυστικό και τους κανόνες του παρόντος Κώδικα.
 2. Να βοηθά και συμβουλεύει τον εντολέα του στην εκτέλεση-πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεώς του, εξετάζοντας την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση και μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων, με γνώμονα την μη πρόκληση ζημιάς (ή βλάβης) στους ανθρώπους, το περιβάλλον και τα αγαθά.
 3. Να εξετάζει και συμβουλεύει τον εντολέα του στην χρήση και επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού για την επιτέλεση των εργασιών μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων, με γνώμονα τη διαφύλαξη των συμφερόντων του εντολέως του και την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.
 4. Να εξετάζει τις ακολουθούμενες πρακτικές και διαδικασίες των εργαζόμενων της επιχείρησης κατά την επιτέλεση του έργου τους και να συμβουλεύει τον εντολέα του και τους εργαζόμενους επί των θεμάτων αυτών και να προτείνει βελτιώσεις αποσκοπούσες στην πρόληψη ή εξάλειψη ατυχημάτων και βλαβών.
 5. Να επιδιώκει την συνεργασία με άλλους συναδέλφους, όπου αυτό επιβάλλεται, για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του, χωρίς να υπερεκτιμά τις ικανότητές του, ενημερώνοντας τον εντολέα του για τη συνεργασία αυτή και των ωφελημάτων που προκύπτουν.
 6. Να δημοσιεύει την πρόοδο και τις επιτεύξεις του επαγγέλματος ως και τις δικές του επιτεύξεις, εφόσον η δημοσιότητα αυτή αποσκοπεί σε επιστημονική ενημέρωση και όχι εμπορικούς σκοπούς.
 7. Να ανακοινώνει τα αποτελέσματα εργασιών του και εμπειρίας του και κυρίως τα αποτελέσματα αναλύσεων από τυχόν ατυχήματα, με σκοπό την μη εμφάνιση παρόμοιων καταστάσεων και την παρεπόμενη βλάβη του περιβάλλοντος, των αγαθών και των ανθρώπων, καθώς και την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων των Συναδέλφων του για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων και την προαγωγή της Επιστήμης και των γνώσεων που αποτελούν κοινή κληρονομιά όλων.
 8. Να προσπαθεί να βοηθά το κοινό, όπως αυτό κατανοεί τους κινδύνους που ενυπάρχουν στα επικίνδυνα εμπορεύματα και εγκυμονούνται κατά την μεταφορά και χειρισμό τους.
 9. Να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υπόληψή του ή της τάξεώς του, αλλά αντίθετα να επιδιώκει την ανύψωση του κύρους της. Να σέβεται την εργασία των Συναδέλφων του, να αποφεύγει να ασκεί κριτική επί της εργασίας άλλου Συναδέλφου, αλλά και η οιαδήποτε κριτική να είναι αντικειμενική και στο αρμόζον επίπεδο.
 10. Να περιβάλλει με σεβασμό τους αρχαιότερους Συναδέλφους και με στοργή τους νεότερους, υποβοηθώντας τους στην απόκτηση εμπειρίας και τη εν γένει πρόοδό τους. Να υποβοηθά τους Συναδέλφους του δημόσιους λειτουργούς στη εκτέλεση του καθήκοντός τους, και αν είναι ο ίδιος δημόσιος λειτουργός να εξυπηρετεί κάθε Συνάδελφό του στα λογικά, δίκαια και νόμιμα αιτήματά του. Να βοηθά δε, καλούμενος τους δημόσιους λειτουργούς με τις γνώσεις και την πείρα του στην κατάρτιση ή βελτίωση διατάξεων επί θεμάτων του ενδιαφέροντός του.
 11. Να μην επιδιώκει να υποκαταστήσει άλλο Συνάδελφό του στον οποίον έχει ανατεθεί εντολή ή έχει προσληφθεί σε υπηρεσία. Να μην επιδιώκει να εξασφαλίσει εντολή υποβιβάζοντας την αμοιβή του, εφόσων πληροφορήθηκε την καθορισθείσα αμοιβή προς άλλο Συνάδελφο. Να μην παραχωρεί άμεσα ή έμμεσα ανταλλάγματα για την ανάληψη εντολής ή κατάληψη θέσεως και να μην επιδιώκει αυτό με αναξιοπρεπή ή γενικά με ανοίκεια μέσα. Να μην καταχράται την οποιαδήποτε θέση την οποία κατέχει, και τα πλεονεκτήματα ή ασφάλεια που απορρέει από αυτήν, για να συναγωνίζεται στην ανάληψη εντολής ελεύθερους επαγγελματίες Συναδέλφους του ή να τους καταπιέζει στην άσκηση του επαγγέλματός τους, ιδίως δε για λόγους προσωπικούς ή ιδίου οφέλους.
 12. Να λαμβάνει αμοιβή για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία του. Να συμφωνεί ελεύθερα την αμοιβή του με τον εντολέα του, χωρίς να την υποβιβάζει κάτω από τα ελάχιστα θεμιτά όρια και να μην παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του χωρίς προγενέστερη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΣΑΜΕΕ αποφεύγοντας έτσι τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
 13. Να μην υποτάσσει τις απαιτήσεις της Επιστήμης και της Τάξεώς του στο ατομικό συμφέρον ή σε συμφέροντα τρίτων. Να μην προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία σε οποιονδήποτε όταν η εντολή έχει ανατεθεί σε μη πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων αν και αρμοδιότητας αυτού, ούτε η εργασία αυτού να τίθεται υπό τον έλεγχο ή την έγκριση μη πιστοποιημένου Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Να μην καλύπτει με την υπογραφή του άλλα πρόσωπα, φύσει και θέσει αναρμόδια προς την εκτέλεση εργασίας της αρμοδιότητάς του.
 14. Να τηρεί ως εμπειρογνώμων ή διαιτητής αυστηρή αντικειμενικότητα και σαν μάρτυρας να εκφέρει γνώμη για θέματα της αρμοδιότητάς του, μόνον όταν αυτή στηρίζεται σε πλήρη γνώση και ειλικρινή πεποίθηση. Προς το σκοπό αυτό να μην αποδέχεται τα ανωτέρω λειτουργήματα, εφόσων κρίνει ότι δεν έχει τον βαθμό ειδίκευσης τα οποία αυτά απαιτούν. Να μην συντάσσει έκθεση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί δημόσια εάν δεν αναφέρεται σ’αυτήν για λογαριασμό τίνος έγινε. Να μην εκφέρει δημόσια γνώμη εκτός και αν είναι καλά πληροφορημένος για τα σχετικά γεγονότα και ειλικρινά πιστεύει αυτά τα οποία υποστηρίζει.
 15. Να μην δημοσιεύει ή να μην καταθέτει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς γραπτώς ή προφορικώς απόψεις ή θέσεις ή γνωμοδοτήσεις ή προτάσεις κλπ. που άπτονται των καταστατικών σκοπών του Συλλογικού οργάνου στο οποίο είναι ενεργό μέλος ή αφορούν επαγγελματικές επιδιώξεις του Συλλόγου ή νομοθετικές ρυθμίσεις του επαγγέλματος του ΣΑΜΕΕ ή/και του Πραγματογνώμονα ADR ενώ είναι ελέυθερο να διατυπώνει τις προσωπικές θέσεις, απόψεις και ενστάσεις εντός των θεσμοθετημένων οργάνων του Συλλόγου του (Επιτροπές, Συνεδριάσεις ΔΣ, Γενικές Συνελεύσεις κλπ).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Aλληλογραφίας:

MBC Επιχειρηματικό Μέγαρο,

 Λ. Συγγρού 106,

 117 41 Αθήνα,

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου ΠΣΣΑΜΕΕ


Tηλέφωνα Eπικοινωνίας:

 Κινητό Προέδρου: 6944840961

 Κινητό Γεν. Γραμματέα: 6947728557


e-mail: info@pssamee.gr

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2018 All Rights Reserved