logo pssamee2

Καταστατικό

Άρθρο 1: Επωνυμία

Στην Αθήνα σήμερα,  οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνούμε στην ίδρυση μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων». 

Η απόδοση της επωνυμίας στην αγγλική θα  είναι Greek Association of Dangerous Goods Transportation Safety Advisors την οποία το σωματείο θα χρησιμοποιεί στις σχέσεις του με το εξωτερικό. 

Άρθρο 2: Έδρα

Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα. Το σωματείο θα ιδρύσει κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και αν αυτό κριθεί σκόπιμο στο μέλλον και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτημάτων και η σχέση τους με την διοίκηση του σωματείου θα διέπεται από το παρόν καθώς επίσης και από τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου. 

Άρθρο 3: Σκόπος

Σκοπός του σωματείου ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς είναι:

 1. Η συμβολή στην επίτευξη διενέργειας οδικών, σιδηροδρομικών ή πλωτών μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων και συναφών φορτοεκφορτώσεων υπό συνθήκες μέγιστης δυνατής ασφάλειας σύμφωνα με την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία και Νομοθεσία.
 2. Η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων και των πολιτών στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων ελαχιστοποίησης των κινδύνων που συνδέονται με τη μεταφορά ή και φορτοεκφόρτωση επικινδύνων εμπορευμάτων.
 3. Η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση και εξέταση σε βάθος των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, τεχνολογικών και λοιπών διαστάσεων των μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων στην Ελλάδα την Ευρωπαική Ενωση και διεθνώς γενικότερα.
 4. Η παροχή συμβουλών σε Κυβερνήσεις και Οργανισμούς (Ελλάδας και εξωτερικού), Υπουργεία (Γεωργίας, Μεταφορών κλπ), Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Επιμελητήρια (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κλπ) σε θέματα της αρμοδιότητας του.
 5. Η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στους τομείς ενδιαφερόντων του σωματείου και η ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων και απόψεων με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και στο εσωτερικό .
 6. Η περαιτέρω επιμόρφωση, νομοθετική ενημέρωση, κατάρτιση και μετεκπαίδευση των μελών του σωματείου στους τομείς μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων.
 7. Η ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που αφορούν όλο το φάσμα των παραμέτρων που σχετίζονται με την ασφαλή μεταφορά και φορτοεκφόρτωση επικινδύνων υλικών και εμπορευμάτων.
 8. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ασφαλείας και πρόληψης σχετικών κινδύνων και ατυχημάτων, στους χώρους επιχειρήσεων που προβαίνουν σε μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων καθώς και η παροχή συμβουλών αναφορικά με τους άνω τομείς σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα.

Για το λόγο αυτό και την επίτευξη του σκοπού του το σωματείο μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Να οργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες σεμινάρια, συνέδρια, συμπόσια και διαλέξεις και να συμμετέχει αντίστοιχα σε ανάλογες εκδηλώσεις.
 • Να πραγματοποιεί και εκδίδει /δημοσιεύει μελέτες, έρευνες, πραγματείες, περιοδικά και επιστημονικά συγγράμματα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να ιδρύει και οργανώνει αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες.
 • Να προβαίνει σε κάθε μορφής συνεργασία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του ή /και να συνάπτει συμβάσεις με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη έστω και μη κατονομαζόμενη στο παρόν που είναι αναγκαία για την προώθηση των σκοπών και των επιδιώξεών του, είτε μέσα στα πλαίσια ανάλογων δραστηριοτήτων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, είτε με δική του πρωτοβουλία και επιμέλεια.

Άρθρο 4: Μέλη

Α. Τα μέλη του σωματείου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Έκτακτα.

 • Τακτικά μέλη είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες και Αλλοδαποί που κέκτηνται το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, κοινοτικού τύπου , όπως ειδικότερα ορίζεται και περιγράφεται  στην με αριθμό 64834/5491 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1350/7-11-00 Τ Β’) καί όπως κάθε φορά ισχύει τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
 • Επίτιμα μέλη καθώς και επίτιμοι Πρόεδροι μπορούν να είναι διακεκριμένα φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν ή έχουν προσφέρει ιδιαίτερης σημασίας υπηρεσίες αναφορικά με  τους στόχους του σωματείου.
 • Έκτακτα μέλη μπορούν να είναι πραγματογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες σχετικοί με την εφαρμογή της σχετικής με τους σκοπούς του συλλόγου νομοθεσίας οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί μεν τις άνω προϋποθέσεις αλλά επιθυμεί να συνεισφέρει και να συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, καθώς και Νομικά πρόσωπα που επίσης επιθυμούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου και υποστηρίζουν το έργο του.

Τα τελευταία συμμετέχουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

Β. Για την είσοδο νέων μελών τακτικών και έκτακτων  απαιτούνται:

 • αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου,
 • καταβολή του ποσού δικαιώματος εγγραφής, το ύψος του οποίου θα ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 • κτήση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (προαπαιτούμενο μόνο για τα τακτικά μέλη),
 • έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο (τα υποψήφια μέλη που έχουν το Πιστοποιητικό εγγράφονται αυτοδικαίως τα έκτακτα ύστερα από έγκριση).

Γ. Για την εγγραφή επίτιμου μέλους ή ανακήρυξη επίτιμου προέδρου, απαιτούνται:

 • πρόταση δέκα τακτικών μελών,
 • αίτηση του ενδιαφερομένου,
 • αποδεδειγμένη συμβολή στην προώθηση των σκοπών του σωματείου,
 • έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 • απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε νέο μέλος δεσμεύεται στην τήρηση όλων των προηγούμενων αποφάσεων των οργάνων του σωματείου καθώς και όλων των όρων του παρόντος.

Άρθρο 5: Διακιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

Α. Δικαιώματα

Όλα τα μέλη του σωματείου δικαιούνται:

 • να έχουν να πάσα στιγμή πρόσβαση στα βιβλία, επιστημονικά συγγράμματα,  μελέτες, άρθρα και γενικότερα στα πάσης φύσεως έντυπα που περιέχονται στη βιβλιοθήκη του σωματείου.
 • να έχουν – και τα λοιπά μέλη υποχρεούνται να τους παράσχουν – κάθε μορφής βοήθεια ή πληροφορία στους τομείς ενδιαφερόντων του σωματείου.
 • να συμμετέχουν με μειωμένη τιμή στις εκδηλώσεις που οργανώνει το σωματείο
 • να λαμβάνουν δωρεάν τα ενημερωτικά δελτία του σωματείου
 • και να έχουν έκπτωση στην αγορά βιβλίων και λοιπών εκδόσεων (εντύπου ή ηλεκτρονικής μορφής), του σωματείου.

Τα νομικά πρόσωπα – μέλη εκτός των άνω δικαιούνται να αναλαμβάνουν και χορηγοί εκδηλώσεων του σωματείου σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες.

Τα επίτιμα μέλη και οι επίτιμοι πρόεδροι απαλλάσσονται της καταβολής δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

Β. Υποχρεώσεις

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμβάλλουν στις εργασίες του σωματείου, να επιδιώκουν την επίτευξη των σκοπών του, να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές του, να στηρίζουν και συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων και να είναι καταβάλουν τις εισφορές τους ανελιπώς.

Γ. Παύση της ιδιότητας του μέλους

Η ιδιότητα του μέλους παύει με την αποχώρηση ή την αποβολή.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο .Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο σωματείο τρείς τουλάχιστον μήνες πριν το τέλος του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Η αποβολή είναι δυνατή σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό, παρεμποδίζει τη λειτουργία,  ή ανταγωνίζεται ή βλάπτει το έργο του σωματείου, καθώς και αν υφίσταται σπουδαίος λόγος ή εκλείψουν στο πρόσωπό του οι προυποθέσεις κτήσης της ιδιότητας του μέλους. Για την αποβολή απαιτείται απόφαση των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει -μετά προηγούμενη κλήση του μέλους σε απολογία – με απόλυτη πλειοψηφία. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του μέλους τελούν σε αναστολή. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την αποβολή, αυτή συντελείται από την γνωστοποίηση της απόφασης αυτής στο μέλος .

Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Άρθρο 6: Όργανα του Σωματείου

Τα όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Δικαίωμα εκλογής στα Όργανα έχουν μόνο τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις εκλογές και είναι ταμειακώς σε απόλυτη τάξη.

Για τις πρώτες μετά την έγκριση του παρόντος εκλογές δεν ισχύει ο άνω όρος.

Άρθρο 7: Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανό του, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του σωματείου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Συγκροτείται από όλα τα τακτικά μέλη που συμμετέχουν με μια ψήφο έκαστο.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα του σωματείου ή όπου αλλού αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, κάθε φορά που επιβάλλεται από το συμφέρον του σωματείου. Ακόμη έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών του σωματείου. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

Η πρόσκληση των μελών του σωματείου σε Γενική Συνέλευση γίνεται με ατομικές προκλήσεις που αποστέλλονται με συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεμοιοτυπικώς τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται χρονολογία, ημέρα, ώρα και τόπος, που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να:

 1. αποφασίζει την είσοδο (επιτίμου) μέλους ή την αποβολή των μελών,
 2. αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού,
 3. αποφασίζει τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου,
 4. αποφασίζει την διάλυση του σωματείου,
 5. εκλέγει τα μελη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής,
 6. εγκρίνει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του σωματείου και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους,
 7. εγκρίνει τον ισολογισμό,
 8. εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους,
 9. αποφασίζει την παύση των οργάνων της Διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παραβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν τακτική διαχείριση,
 10. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο σωματείο και δεν υπάγεται στην  αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε τριετία.

Άρθρο 9: Λήψη Αποφάσεων

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το μισό συν ένα των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σε δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε. Τα μέλη συγκαλούνται κατά τα άνω, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν την  ημερομηνία σύγκλησης της επαναληπτικής Γενική Συνέλευση. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.
 2. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία, όπως στην τροποποίηση του καταστατικού, ή την διάλυση του σωματείου  .Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
 3. Η ημερήσια διάταξη της Γενική Συνέλευση καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση.
 4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο  και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Στην αρχή των πρακτικών αναφέρονται ονομαστικά τα μέλη που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση.
 5. Απόφαση της Γενική Συνέλευση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση των μελών είναι άκυρη.
 6. Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή/και κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους ή του συζύγου του, ή εξ αίματος συγγενούς του μεχρι τρίτου βαθμού.
 7. Εφ΄όσον δεν απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία, απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη δηλώσουν εκ των προτέρων εγγράφως τη συναίνεσή τους σε κάποια πρόταση.
 8. Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει για ποία θέματα η απόφασης θα λαμβανεται  με ψηφοφορία εκ του μακρόθεν (πχ διά μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας). Ταυτόχρονα, και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και η διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθείται για τις περιπτώσεις αυτές.

Άρθρο 10: Το Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα σύμβουλο. Εκλέγεται δε μεταξύ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία για μία τριετία και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.
 2. Σε περίπτωση, που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει από αυτό για οποιοδήποτε λόγο, τα εναπομείναντα μέλη του συμβουλίου, στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του, προσκαλούν το πρώτο επιλαχόν μέλος των τελευταίων αρχαιρεσιών για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα μόνο για δυο συνεχόμενες θητείες.
 4. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, εκπίπτει από το αξίωμά του μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία.  Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη.  Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους, και κάθε εκλογέας μπορεί να επιλέξει με σταυροδοσία έως πέντε υποψηφίους.
 6. Το αργότερο τρείς μέρες πριν από την εκλογική τακτική Γενική Συνέλευση οι υποψήφιοι καταθέτουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους στο Γενικό Γραμματέα.
 7. Τις αρχαιρεσίες εποπτεύει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον είναι εφικτό διεξάγονται και στα παραρτήματα.
 8. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε επόμενοι και κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν αποτελούν του επιλαχόντες.
 9. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τους περισσότερους σταυρούς εκλέγεται αυτοδίκαια Πρόεδρος του Συνδέσμου. Εάν ο εκλεγείς δεν αποδεχθεί τη θέση του Προέδρου, ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση.

 Άρθρο 11: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τη διοίκηση και τη διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο λειτουργίας και δράσης του σωματείου, συντάσσει τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου έτους που συζητείται στην ετήσια Γενική Συνέλευση, εισηγείται τον προυπολογισμό τρόπο δράσης του επόμενου. Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει κατά την κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες το  απαραίτητο προσωπικό –που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μέλη- για τη λειτουργία του σωματείου.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου. Για αγορές, πωλήσεις ακινήτων ή σύναψη δανείων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σωματείο εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 12: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Συνεδρίαση που γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάδειξή του,  κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου,  συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία με μυστική ψηφοφορία.
  Σε περίπτωση που ο εκλεγείς ως Πρόεδρος δεν αποδεχθεί την θέση τότε η πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από αυτόν που έλαβε τις αμέσως περισσότερες ψήφους, οπότε το όργανο στην πρώτη του συνεδρίαση μετα την συγκρότηση θα προχωρήσει και σε εκλογή Προέδρου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλο συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου, ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία τουλάχιστον μέλη του, και θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το θέμα επαναφέρεται σε νέα συζήτηση. Εφόσον και στη νέα συζήτηση υπάρξει  ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 13: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος συντονίζει τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Σωματείου, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του, προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα και δεσμεύει το σωματείο έναντι τρίτων για όλες τις υποθέσεις  του με μόνη την υπογραφή του . Τον πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος ακόμη εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, και παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου, προΐσταται του προσωπικού των γραφείων., προσυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής με τον ταμία και έχει γενικά την εξουσία να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια στα πλαίσια της  εκτέλεσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Με απόφαση του Διοιηκτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν στον Πρόεδρο και άλλα περαιτέρω καθήκοντα.

Άρθρο 14: Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, φροντίζει για την σύνταξη των προσκλήσεων των μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, φροντίζει για την έκδοση αντιγράφων αυτών των πρακτικών, καταρτίζει το ψηφοδέλτιο για τις αρχαιρεσίες, τηρεί το Βιβλίο Μητρώου Μελών κ.λ.π. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

Άρθρο 15: Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Ταμίας έχει την φροντίδα των οικονομικών του σωματείου. Υποβάλλει  στο Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό του απερχόμενου έτους, τον ισολογισμό  και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επομένης διαχειριστικής περιόδου, το δε Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον τους εγκρίνει, τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για τελική απόφαση.

Ο Ταμίας διενεργεί εισπράξεις απαιτήσεων, επιχορηγήσεων, δανείων, τραπεζικών αναλήψεων και γενικά παροχών, εφ’ όσον το ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει το ποσόν των 40.000 €. Εάν  υπερβαίνει αυτό το ύψος οι παραπάνω πράξεις διενεργούνται με έγγραφη απλή εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .

Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Ταμείου που ενημερώνεται τακτικά και οπωσδήποτε μια φορά το μήνα.

Παράλληλα καταθέτει σε τράπεζα στο όνομα του σωματείου τις εισπράξεις των εσόδων, διατηρεί μόνο  ποσό χρημάτων σε πρώτη ζήτηση, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος αναπληρώνεται από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφασή του.

Άρθρο 16: Επιτροπές

Για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς του σωματείου, είναι δυνατόν να συσταθούν Επιτροπές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να είναι τακτικά ή έκτακτα μέλη του σωματείου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται τόσο τα μέλη των επιτροπών όσο και οι αρμοδιότητες και εργασίες τους .

Άρθρο 17: Έλεγχος του Σωματείου

Ο έλεγχος του Σωματείου διενεργείται από Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη. Τα μέλη αυτά εκλέγονται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή επίσης θητεία, και με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε εκλογέας μπορεί να επιλέξει εως τρείς υποψήφιους.

Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία κατά την πρώτη συνεδρίασή της, που πραγματοποιείται μέσα σε 30 ημέρες από την αναδειξη της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου και υποβάλλει Εκθεση για την οικονομική κατάσταση προς τη Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται σε επόμενη συνεδρίαση όπου θα παρευρίσκονται και τα τρία μέλη.

Σε περίπτωση που μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής αποχωρήσει από αυτή για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου προσκαλεί το πρώτο επιλαχόν μέλος των τελευταίων αρχαιρεσιών για το υπόλοιπο της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 18: Εφορευτική Επιτροπή

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση,  καθώς και κάθε μυστική ψηφοφορία γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη .Η επιτροπή  εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία για τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω.

Στην Εφορευτική Επιτροπή απαγορεύεται να μετέχει υποψήφιος για αξίωμα για το οποίο γίνονται οι εκλογές.

Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταγράφεται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο κάθε ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Επιτροπή. Καθήκον της είναι η διασφαλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κάθε μέλους απρόσκοπτα και ελεύθερα και η επίλυση κάθε  αμφισβήτησης που τυχόν θα ανακύψει κατά την εκλογική διαδικασία.

Η εφορευτικλή επιτροπή ορίζει πόσες ώρες θα κρατήσει η ψηφοφορία. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο, κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

Για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, και τις αποφάσεις της για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της, και φυλάσσεται στο αρχείο του σωματείου.

Άρθρο 19: Πόροι

Οι Πόροι για την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων του σωματείου είναι:

 1. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλουν τα νεοεισερχόμενα μέλη ως δικαίωμα εγγραφής.
 2. Οι εισφορές και ετήσιες συνδρομές των μελών.
 3. Δωρεές τρίτων, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες υπέρ του σωματείου. Οι τελευταίες γίνονται αποδεκτές μόνο επ’ ωφελεία απογραφής.
 4. Κάθε είδους επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις Υπουργείων, εκπαιδευτικών και μορφωτικών οργανισμών, οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ελληνικών ή Αλλοδαπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 5. Τα έσοδα από την εκδοτική δραστηριότητα.
 6. Τα έσοδα από την αναληψη και εκπόνηση προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς του σωματείου.
 7. Κάθε άλλο έσοδο που περιέχεται στην κυριότητα του σωματείου σύμφωνα με το νόμο.

Κάθε έσοδο που τυχόν προκύψει κατά τη λειτουργία του σωματείου, δεν διανέμεται στα μέλη του άλλά διατίθεται για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου θα καθορίζονται κατ’ έτος τα δικαιώματα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή για κάθε κατηγορία μελών.

Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται ολόκληρο κατά την εγγραφή των μελών. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ολόκληρη τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Κάθε μέλος που εγγράφεται για πρώτη φορά είναι υποχρεωμένο να καταβάλει ολόκληρο το ποσόν της ετήσια εισφοράς ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής του.

Κάθε μέλος που τυχόν αποχωρεί ή αποβάλλεται οφείλει εισφορά για όσο διάστημα παρέμενε μελος

Στον εσωτερικό κανονισμό που θα ψηφιστεί απο την Γενική Συνέλευση θα συμπεριληφθεί άρθρο σχετικό με την διάθεση  των πόρων την διάρθρωση των ομάδων εργασίας κλπ.

Άρθρο 20: Τροποίηση Καταστατικού – Μεταβολή Σκοπού – Διάλυση και Εκκαθάριση του Σωματείου

Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση που προσκαλείται ειδικά γι’αυτό το σκοπό και η οποία συνεδριάζει με παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη  και αποφασίζει με πλειοψηφία (3/4) τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

Ειδικά προκειμένου να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.

Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία συνεδριάζει επίσης με παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη  και αποφασίζει με πλειοψηφία (3/4) τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης, το σωματείο υποβάλλεται σε εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από εκκαθαριστές, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η περιουσία του Συνδέσμου μετά την εκκαθάριση δεν διανέμεται στα μέλη του αλλά διατίθεται σε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού με ανάλογο σκοπό.

Άρθρο 21: Βιβλία

Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του σωματείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

 1. Βιβλίο Μητρώου Μελών.
 2. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δοιικητικού Συμβουλίου.
 4. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

Επίσης, θα τηρηθούν και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία χρειασθούν για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, που διατάξεις άλλων νόμων (πχ φορολογικών κλπ) επιβάλλουν.

Τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση το του περιεχομένου των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

Άρθρο 22: Πρώτη Γενική Συνέλευση

Η πρώτη Γενική Συνέλευση του σωματείου θα είναι συνέλευση των ιδρυτικών μελών και θα συνέλθει  μέσα στον πρώτο μήνα από τη δημοσίευση της αποφάσεως του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι  η εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Ελεγκτικής Επιτροπής μετά από λογοδοσία της προσωρινής διοίκησης.

Άρθρο 23: Σφραγίδα

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα περιμετρικώς εξωτερικά την επιγραφή «Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων», περιμετρικώς εσωτερικά την επιγραφή  και στο εσωτερικό του εικόνα με τα αρχικά ΠΣΣΑΜΕΕ.

Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα από τους ιδρυτές του σωματείου και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 2002

Τα ιδρυτικά μέλη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Ιπποκράτους 2, Αθήνα 106 79


Tηλέφωνο Eπικοινωνίας:

Κινητό Προέδρου: 6976615346

Κινητό Γεν. Γραμματέα: 6977677611


e-mail: info@pssamee.gr

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2018 All Rights Reserved