logo pssamee2

Καταστατικό

Άρθρο 1: Επωνυμία

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων».

Η απόδοση της επωνυμίας στην αγγλική θα είναι «GreekAssociationofDangerousGoodsTransportationSafetyAdvisors» την οποία το σωματείο θα χρησιμοποιεί στις σχέσεις του με το εξωτερικό.

Άρθρο 2: Έδρα

Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα. Το σωματείο θα ιδρύσει κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και αν αυτό κριθεί σκόπιμο στο μέλλον και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτημάτων και η σχέση τους με την διοίκηση του σωματείου θα διέπεται από το παρόν καθώς επίσης και από τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου.

Άρθρο 3: Σκόπος

Σκοπός του σωματείου ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς είναι:

 1. Η συμβολή στην επίτευξη διενέργειας οδικών, σιδηροδρομικών ή πλωτών μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων και συναφών φορτοεκφορτώσεων υπό συνθήκες μέγιστης δυνατής ασφάλειας σύμφωνα με την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία και νομοθεσία.
 2. Η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων και των πολιτών στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων ελαχιστοποίησης των κινδύνων που συνδέονται με τη μεταφορά ή και φορτοεκφόρτωση επικινδύνων εμπορευμάτων.
 3. Η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση και εξέταση σε βάθος των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, τεχνολογικών και λοιπών διαστάσεων των μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς γενικότερα.
 4. Η παροχή συμβουλών σε Κυβερνήσεις και Οργανισμούς (Ελλάδας και εξωτερικού), Υπουργεία (Μεταφορών, Γεωργίας κλπ), Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ κλπ) καθώς και σε μη Κυβερνητικούς φορείς και Οργανισμούς, πάνω στους τομείς ενδιαφερόντων του σωματείου.
 5. Η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στους τομείς ενδιαφερόντων του σωματείου και η ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων και απόψεων με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
 6. Η περαιτέρω επιμόρφωση, νομοθετική ενημέρωση, κατάρτιση και μετεκπαίδευση των μελών του σωματείου στους τομείς μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων.
 7. Η ανάληψη και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που αφορούν όλο το φάσμα των παραμέτρων που σχετίζονται με την ασφαλή μεταφορά και φορτοεκφόρτωση επικινδύνων υλικών και εμπορευμάτων.
 8. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ασφαλείας και πρόληψη σχετικών κινδύνων και ατυχημάτων, στους χώρους επιχειρήσεων που προβαίνουν σε μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων καθώς και η παροχή συμβουλών αναφορικά με τους άνω τομείς σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα.

Για το λόγο αυτό και την επίτευξη του σκοπού του το σωματείο μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Να οργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες σεμινάρια, συνέδρια, συμπόσια και διαλέξεις και να συμμετέχει αντίστοιχα σε ανάλογες εκδηλώσεις.
 • Να πραγματοποιεί και εκδίδει / δημοσιεύει μελέτες, έρευνες, πραγματείες, περιοδικά και επιστημονικά συγγράμματα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να ιδρύει και οργανώνει αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες.
 • Να προβαίνει σε κάθε μορφής συνεργασία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του ή /και να συνάπτει συμβάσεις με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
 • Και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη έστω και μη κατονομαζόμενη στο παρόν που είναι αναγκαία για την προώθηση των σκοπών και των επιδιώξεών του, είτε μέσα στα πλαίσια ανάλογων δραστηριοτήτων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, είτε με δική του πρωτοβουλία και επιμέλεια.

Άρθρο 4: Μέλη

Α. Τα μέλη του σωματείου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Έκτακτα.

 • Τακτικά μέλη είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες και Αλλοδαποί που κέκτηνται το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων ή/και Πραγματογνωμόνων ADR, σύμφωνα με τον Ν. 1741/1987 (ΦΕΚ 225/Α/87) περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την οδική μεταφορά και των παραρτημάτων αυτής, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων ή αντικαταστάσεων, β
 • Επίτιμα μέλη καθώς και επίτιμοι Πρόεδροι μπορούν να είναι διακεκριμένα φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν ή έχουν προσφέρει ιδιαίτερης σημασίας υπηρεσίες αναφορικά με τους στόχους του σωματείου.
 • Έκτακτα μέλη μπορούν να είναι πραγματογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες σχετικοί με την εφαρμογή της αφορώσας τους σκοπούς του Σωματείου νομοθεσίας, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί μεν τις άνω προϋποθέσεις αλλά επιθυμεί να συνεισφέρει και να συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, καθώς και Νομικά πρόσωπα που επίσης επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου και υποστηρίζουν το έργο του.

Τα τελευταία συμμετέχουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

Β. Για την είσοδο νέων μελών τακτικών και έκτακτων απαιτούνται:

 • αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου,
 • καταβολή του ποσού δικαιώματος εγγραφής, το ύψος του οποίου θα ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 • κτήση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (προαπαιτούμενο μόνο για τα τακτικά μέλη),
 • Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο (όσον αφορά τα έκτακτα μέλη μόνο, δεδομένου ότι τα τακτικά, αφού κέκτηνται το άνω πιστοποιητικό, εγγράφονται αυτοδικαίως).

Γ. Για την εγγραφή επίτιμου μέλους ή ανακήρυξη επίτιμου προέδρου, απαιτούνται:

 • πρόταση δέκα τακτικών μελών,
 • αίτηση του ενδιαφερομένου,
 • αποδεδειγμένη συμβολή στην προώθηση των σκοπών του σωματείου,
 • Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 • Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε νέο μέλος δεσμεύεται στην τήρηση όλων των προηγούμενων αποφάσεων των οργάνων του σωματείου καθώς και όλων των όρων του παρόντος.

Άρθρο 5: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

Δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη στερούνται των άνω δικαιωμάτων, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Α. Δικαιώματα

Περαιτέρω όλα τα μέλη του σωματείου δικαιούνται:

 • να έχουν να πάσα στιγμή πρόσβαση στα βιβλία, επιστημονικά συγγράμματα, μελέτες, άρθρα και γενικότερα στα πάσης φύσεως έντυπα που περιέχονται στη βιβλιοθήκη του σωματείου.
 • να έχουν – και τα λοιπά μέλη υποχρεούνται να τους παράσχουν – κάθε μορφής βοήθεια ή πληροφορία στους τομείς ενδιαφερόντων του σωματείου.
 • να συμμετέχουν με μειωμένη τιμή στις εκδηλώσεις που οργανώνει το σωματείο
 • να λαμβάνουν δωρεάν τα ενημερωτικά δελτία του σωματείου
 • και να έχουν έκπτωση στην αγορά βιβλίων και λοιπών εκδόσεων (εντύπου ή ηλεκτρονικής μορφής), του σωματείου.

Τα νομικά πρόσωπα – μέλη εκτός των άνω δικαιούνται να αναλαμβάνουν και χορηγοί εκδηλώσεων του σωματείου σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες.

Τα επίτιμα μέλη και οι επίτιμοι πρόεδροι απαλλάσσονται της καταβολής δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

Β. Υποχρεώσεις

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμβάλλουν στις εργασίες του σωματείου, να επιδιώκουν την επίτευξη των σκοπών του, να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές του, να στηρίζουν και συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων και να καταβάλουν τις εισφορές τους ανελλιπώς.

Γ. Παύση της ιδιότητας του μέλους

Η ιδιότητα του μέλους παύει με την αποχώρηση ή την αποβολή.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο .Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο σωματείο τρείς τουλάχιστον μήνες πριν το τέλος του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Η αποβολή είναι δυνατή σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό, παρεμποδίζει τη λειτουργία, ή ανταγωνίζεται ή βλάπτει το έργο του σωματείου, καθώς και αν υφίσταται σπουδαίος λόγος ή εκλείψουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητας του μέλους. Για την αποβολή απαιτείται απόφαση των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει -μετά προηγούμενη κλήση του μέλους σε απολογία – με απόλυτη πλειοψηφία. Στο ενδιάμεσο διάστημα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του μέλους τελούν σε αναστολή. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την αποβολή, αυτή συντελείται από την γνωστοποίηση της απόφασης αυτής στο μέλος .

Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Άρθρο 6: Όργανα του Σωματείου

Τα όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Δικαίωμα εκλογής στα Όργανα έχουν μόνο τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν την ιδιότητα του μέλους για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τις εκλογές και είναι ταμειακώς σε απόλυτη τάξη.

Για τις πρώτες μετά την έγκριση του παρόντος εκλογές δεν ισχύει ο άνω όρος.

Άρθρο 7: Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανό του, και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του σωματείου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Αποφασίζει επίσης και για οποιοδήποτε ζήτημα, υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του συλλόγου. Συγκροτείται από όλα τα τακτικά μέλη που συμμετέχουν με μία ψήφο έκαστο.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα του σωματείου ή όπου αλλού αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και πάντοτε οτο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση, κάθε φορά που επιβάλλεται από το συμφέρον του σωματείου. Ακόμη έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών του σωματείου. Στην αίτηση -που θα φέρει τις υπογραφές των αιτούντων- πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή του Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός επτά ημερών.

Η πρόσκληση των μελών του σωματείου σε Γενική Συνέλευση γίνεται με ατομικές προκλήσεις που φέρουν υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα και αποστέλλονται με συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεμοιοτυπικώς τουλάχιστον ένα μήνα πριν για την τακτική Γενική Συνέλευση και τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν για την έκτακτη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται χρονολογία, ημέρα, ώρα και τόπος, που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να:

 1. αποφασίζει την είσοδο (επιτίμου) μέλους ή την αποβολή των μελών,
 2. αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού,
 3. αποφασίζει τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου,
 4. αποφασίζει την διάλυση του σωματείου,
 5. εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής
 6. εγκρίνει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του σωματείου και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 7. κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. εγκρίνει τον ισολογισμό,
 9. εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους,
 10. αποφασίζει την παύση των οργάνων της Διοίκησης ή των μελών των οργάνων της Διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν τακτική διαχείριση,
 11. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο σωματείο και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε τριετία.

Άρθρο 9: Λήψη Αποφάσεων

 1. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται πρόεδρος, γραμματέας και ο αντιπρόεδρος αυτής. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το μισό συν ένα των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση σε δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε. Τα μέλη συγκαλούνται κατά τα άνω, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της επαναληπτικής Γενική Συνέλευση. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.
 1. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με ανάταση της χειρός εκτός εάν πρόκειται για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και προσωπικά θέματα, οπότε γίνεται μυστική ψηφοφορία. Λαμβάνονται επίσης με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία, όπως στην τροποποίηση του καταστατικού, ή την διάλυση του σωματείου. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
 2. Η ημερήσια διάταξη της Γενική Συνέλευση καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίζει ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη.
 3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Στην αρχή των πρακτικών αναφέρονται ονομαστικά τα μέλη που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση.
 4. Απόφαση της Γενική Συνέλευση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση των μελών είναι άκυρη.
 5. Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή/και κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους ή του συζύγου του, ή εξ αίματος συγγενούς του μέχρι τρίτου βαθμού.
 6. Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή / και κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους ή του συζύγου του, ή εξ αίματος συγγενούς του μέχρι τρίτου βαθμού.
 7. Εφ’όσον δεν απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία, απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη δηλώσουν εκ των προτέρων εγγράφως τη συναίνεσή τους σε κάποια πρόταση.
 8. Μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει, για ποια θέματα η απόφασης θα λαμβάνεται με ψηφοφορία εκ του μακρόθεν (πχ διά μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας). Ταυτόχρονα, και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και η διαδικασία η οποία θα πρέπει να ακολουθείται για τις περιπτώσεις αυτές.

 Άρθρο 10: Το Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα σύμβουλο. Εκλέγεται δε μεταξύ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία για μία τριετία και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.
 2. Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά ταμειακώς εντάξει μέλη. Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψήφιους, και κάθε εκλογέας μπορεί να επιλέξει με σταυροδοσία έως πέντε υποψηφίους.
 3. Το αργότερο τρεις μέρες πριν από την εκλογική τακτική Γενική Συνέλευση οι υποψήφιοι καταθέτουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους στο Γενικό Γραμματέα.
 4. Τις αρχαιρεσίες εποπτεύει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον είναι εφικτό διεξάγονται και στα παραρτήματα.
 5. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε επόμενοι και κατά τη σειρά ιων ψήφων που έλαβαν αποτελούν τους επιλαχόντες.
 6. Ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τους περισσότερους σταυρούς εκλέγεται αυτοδίκαια Πρόεδρος του Σωματείου. Εάν ο εκλεγείς δεν αποδεχθεί τη θέση του Προέδρου, ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο (ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία τουλάχιστον μέλη του) με κοινοποίηση στα λοιπά μέλη τουλάχιστον προ 24 ωρών και με αναφορά χώρου, χρόνου και θεμάτων. Θεωρείται δε ότι έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το θέμα επαναφέρεται σε νέα συζήτηση. Εφόσον και στη νέα συζήτηση υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοικτές εκτός αν αποφασίσει αντίθετα το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιοσδήποτε μέλους. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 8. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει από αυτό για οποιοδήποτε λόγο ή παυθεί κατά τα παρακάτω, τα εναπομείναντα μέλη του συμβουλίου, στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του, προσκαλούν το πρώτο επιλαχόν μέλος των τελευταίων αρχαιρεσιών για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή συγκροτείται εκ νέου σε σώμα κατά τα οριζόμενα ειδικότερα παρακάτω, στο άρθρο 12. Στην περίπτωση εξάντλησης των επιλαχόντων η θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει κενή και το όργανο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών ή ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο κατά τα παρακάτω.
 9. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, εκπίπτει από το αξίωμά του μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται προ της λήξεως της θητείας του μι απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης -για την οποία απαιτείται απαρτία του μισού συν ένα των ταμειακώς εντάξει μελών- και η οποία παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Πρωτοδικείο προκειμένου να διορισθεί προσωρινή Διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις επείγουσας φύσης υποθέσεις του Σωματείου

 Άρθρο 11: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τη διοίκηση και τη διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο λειτουργίας και δράσης του, συντάσσει τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου έτους που συζητείται στην ετήσια Γενική Συνέλευση, εισηγείται τον προϋπολογισμό τρόπο δράσης του επόμενου. Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει κατά την κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες το απαραίτητο προσωπικό –που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μέλη- για τη λειτουργία του σωματείου.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου.

Ειδικότερα αποφάσεις για αγορά, εκποίηση ή επιβάρυνση ακινήτου καθώς και σύναψη δανείων ανήκουν στη Γενική Συνέλευση η οποία και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το σωματείο εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 12: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Συνεδρίαση που γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάδειξή του, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο εκλεγείς ως Πρόεδρος δεν αποδεχθεί την θέση τότε η πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από αυτόν που έλαβε τις αμέσως περισσότερες ψήφους, οπότε το όργανο στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την συγκρότηση θα προχωρήσει και σε εκλογή Προέδρου.

Ο Πρόεδρος καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει στο νέο, τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Σωματείου και σε ιδιαίτερο χώρο με ευθύνη του Προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα που μπορεί να εγερθεί αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά το άρθρο 101 ΑΚ.

Άρθρο 13: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος συντονίζει τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Σωματείου, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του, προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα και δεσμεύει το σωματείο έναντι τρίτων για όλες τις υποθέσεις του με μόνη την υπογραφή του. Τον πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος ακόμη εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, και παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου, προΐσταται του προσωπικού των γραφείων, προσυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής με τον ταμία και έχει γενικά την εξουσία να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν στον Πρόεδρο και άλλα περαιτέρω καθήκοντα.

Άρθρο 14: Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων το Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την υπογραφή τους από τα παρόντα μέλη, για την σύνταξη των προσκλήσεων των μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και για την έκδοση αντιγράφων αυτών των πρακτικών, καταρτίζει το ψηφοδέλτιο για τις αρχαιρεσίες, τηρεί τα Βιβλία: Μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ, πρωτόκολλο εισερχόμενων-εξερχόμενων, έχει την ευθύνη των βιβλίων του συλλόγου (πρακτικών ΓΣ) πλην του Ταμείου, καθώς και την ευθύνη για την σφραγίδα του συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

Άρθρο 15: Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Ταμίας έχει την φροντίδα των οικονομικών του σωματείου και την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό του απερχόμενου έτους και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επομένης διαχειριστικής περιόδου, το δε Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον τους εγκρίνει, τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για τελική απόφαση.

Ο Ταμίας διενεργεί εισπράξεις απαιτήσεων, επιχορηγήσεων, δανείων, τραπεζικών αναλήψεων και γενικά παροχών, εφ’ όσον το ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει το ποσόν των 40.000 Ευρώ. Εάν υπερβαίνει αυτό το ύψος οι παραπάνω πράξεις διενεργούνται με έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .

Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Ταμείου που ενημερώνεται τακτικά και οπωσδήποτε μια φορά το μήνα.

Παράλληλα καταθέτει σε τράπεζα στο όνομα του σωματείου πς εισπράξεις των εσόδων, διατηρεί μόνο ποσό χρημάτων σε πρώτη ζήτηση, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος αναπληρώνεται από ένα άλλο μέλος του ΔΣ με απόφασή του.

Άρθρο 16: Επιτροπές

Για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς του σωματείου, είναι δυνατόν να συσταθούν Επιτροπές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση οποιοσδήποτε μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της εργασίας αυτών των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στην Γενική Συνέλευση. Ειδικά όσον αφορά τη σύσταση επιτροπών για καθαρά τεχνικά καθήκοντα, αυτές μπορούν να διοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός εάν πρόκειται για σοβαρό οικονομικό θέμα, οπότε χρειάζεται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17: Έλεγχος του Σωματείου

Ο έλεγχος του Σωματείου διενεργείται από Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Τα μέλη αυτά εκλέγονται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή επίσης θητεία, και με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε εκλογέας μπορεί να επιλέξει έως τρεις υποψήφιους.

Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία κατά την πρώτη συνεδρίασή της, που πραγματοποιείται μέσα σε 30 ημέρες από την ανάδειξη της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει σαν καθήκον την άσκηση Ταμειακού και Διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου και την υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση ή σε έκτακτη, αν αυτή (η επιτροπή) το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Στην ετήσια έκθεση προς την τακτική Γενική Συνέλευση εμπεριέχονται και οι παρατηρήσεις της μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται σε επόμενη συνεδρίαση όπου θα παρευρίσκονται και τα τρία μέλη.

Σε περίπτωση που μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής αποχωρήσει από αυτή για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό* Συμβούλιο του σωματείου προσκαλεί το πρώτο επιλαχόν μέλος των τελευταίων αρχαιρεσιών για το υπόλοιπο της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 18: Εφορευτική Επιτροπή

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και κάθε μυστική ψηφοφορία γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Η επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία για τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω, και προεδρεύει αυτής ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος.

Στην Εφορευτική Επιτροπή απαγορεύεται να μετέχει υποψήφιος για αξίωμα για το οποίο γίνονται οι εκλογές και τα μέλη της δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, μεριμνά για την έκδοση ψηφοδελτίων, καθώς και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα (κάλπες, διάρκεια ψηφοφορίας, έναρξη, λήξη κλπ).

Κατά τις αρχαιρεσίες τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταγράφεται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο κάθε ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Επιτροπή. Καθήκον της είναι η διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κάθε μέλους απρόσκοπτα και ελεύθερα και η επίλυση κάθε αμφισβήτησης που τυχόν θα ανακύψει κατά την εκλογική διαδικασία.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο, κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

Για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, και τις αποφάσεις της για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της, και φυλάσσεται στο αρχείο του σωματείου.

Άρθρο 19: Πόροι

Οι Πόροι για την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων του σωματείου είναι:

 1. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλουν τα νεοεισερχόμενα μέλη ως δικαίωμα εγγραφής.
 2. Οι εισφορές και ετήσιες συνδρομές των μελών.
 3. Δωρεές τρίτων, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες υπέρ του σωματείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνονται υπό όρους. Ειδικά οι κληρονομιές και κληροδοσίες γίνονται αποδεκτές μόνο επ’ ωφελεία απογραφής.
 4. Κάθε είδους επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις Υπουργείων, εκπαιδευτικών και μορφωτικών οργανισμών, οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ελληνικών ή Αλλοδαπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 5. Τα έσοδα από την εκδοτική δραστηριότητα.
 6. Τα έσοδα από την ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων σχετικών με τους σκοπούς του σωματείου, καθώς και οι πρόσοδοι από τα περιουσιακά του στοιχεία.
 7. Κάθε άλλο έσοδο που περιέχεται στην κυριότητα του σωματείου σύμφωνα με το νόμο.

Κάθε έσοδο που τυχόν προκύψει κατά τη λειτουργία του σωματείου, δεν διανέμεται στα μέλη του αλλά διατίθεται για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

Με απόφαση του ΔΣ του σωματείου θα καθορίζονται κατ’ έτος τα δικαιώματα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή για κάθε κατηγορία μελών.

Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται ολόκληρο κατά την εγγραφή των μελών. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ολόκληρη τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Κάθε μέλος που εγγράφεται για πρώτη φορά είναι υποχρεωμένο να καταβάλει ολόκληρο το ποσόν της ετήσια εισφοράς ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής του.

Κάθε μέλος που τυχόν αποχωρεί ή αποβάλλεται οφείλει εισφορά για όσο διάστημα παρέμενε μέλος.

Άρθρο 20: Τροποίηση Καταστατικού – Μεταβολή Σκοπού – Διάλυση και Εκκαθάριση του Σωματείου

Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση που προσκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και η οποία συνεδριάζει με παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη και αποφασίζει με πλειοψηφία (3/4) τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

Ειδικά προκειμένου να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών.

Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία συνεδριάζει επίσης με παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη και αποφασίζει με πλειοψηφία (3/4) τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

Διαλύεται επίσης σε περίπτωση που τα μέλη μειωθούν σε λιγότερο από δέκα.

Σε περίπτωση διάλυσης, το σωματείο υποβάλλεται σε εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από εκκαθαριστές, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η περιουσία του Σωματείου μετά την εκκαθάριση δεν διανέμεται στα μέλη του αλλά διατίθεται σε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού με ανάλογο σκοπό.

Άρθρο 21: Βιβλία

Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του σωματείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

 1. Βιβλίο Μητρώου Μελών στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών, οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους.
 2. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
 6. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
 7. Μπλοκ εισπράξεων.

Από τα άνω τα 1., 2., 3.. 4., 5., 6. πρέπει να είναι αριθμημένα κατά σελίδα, σφραγισμένα με την σφραγίδα του σωματείου και θεωρημένα με σχετική σημείωση στην τελευταία σελίδα από τον πρόεδρο, που επί προεδρίας του τέθηκαν σε χρήση.

Επίσης, θα τηρηθούν και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία χρειασθούν για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Σωματείου, που διατάξεις άλλων νόμων (πχ φορολογικών κλπ) επιβάλλουν.

Τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

Άρθρο 22: Πρώτη Γενική Συνέλευση

Η πρώτη Γενική Συνέλευση του σωματείου θα είναι συνέλευση των ιδρυτικών μελών και θα συνέλθει μέσα στον πρώτο μήνα από τη δημοσίευση της αποφάσεως του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι  η εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Ελεγκτικής Επιτροπής μετά από λογοδοσία της προσωρινής διοίκησης.

Άρθρο 23: Σφραγίδα

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα περιμετρικώς εξωτερικά την επιγραφή «Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων», και στο εσωτερικό του τα αρχικά ΠΣΣΑΜΕΕ.

Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα από τους ιδρυτές του σωματείου και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016

sfragises pssamee

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Aλληλογραφίας:

MBC Επιχειρηματικό Μέγαρο,

 Λ. Συγγρού 106,

 117 41 Αθήνα,

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου ΠΣΣΑΜΕΕ


Tηλέφωνα Eπικοινωνίας:

 Κινητό Προέδρου: 6944840961

 Κινητό Γεν. Γραμματέα: 6947728557


e-mail: info@pssamee.gr

karakousisdimos-logo

Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων

Copyright © 2018 All Rights Reserved